KONTAKT

CLEAN&CARBON ENERGY S.A.
 Koszewko 13
73-102 Stargard Szczeciński
tel. 91 561 00 11       fax. 91 561 00 15

Informacje

CLEAN&CARBON ENERGY SA Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Clean&Carbon Energy S.A. na dzień 30 czerwca 2016 roku

Raport bieżący z plikiem 11/2016

PDF PDF PDF PDF PDF PDF

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Clean&Carbon Energy S.A. z siedzibą w Koszewku wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin - Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000079667 ("Spółka"), działając na podstawie art. 395 par. 1, art. 402(1) Kodeksu Spółek Handlowych oraz w zw. z § 19 ust. 19.2 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 30 czerwca 2016 r., o godz. 10:00, w Koszewku 13, 73-102 Stargard Szczeciński, z następującym projektem obrad:

1.Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2.Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3.Sporządzenie listy obecności.

4.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

5.Powołanie Komisji Skrutacyjnej.

6.Przyjęcie porządku obrad.

7.Podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy trwający od 01 stycznia 2015r. do 31 grudnia 2015r. i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01 stycznia 2015r. do 31 grudnia 2015r.

8.Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy trwający od 01 stycznia 2015r. do 31 grudnia 2015r.

9.Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w okresie od 01 stycznia 2015r. do 31 grudnia 2015r.

10.Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w okresie od 01 stycznia 2015r. do 31 grudnia 2015r.

11.Podjęcie uchwał w przedmiocie ustalenia wynagrodzeń dla Członków Rady Nadzorczej.

12.Podjęcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej.

13.Podjęcie uchwały w sprawie scalenia (połączenia) akcji.

14.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w statucie Spółki.

15.Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki.

16.Sprawy różne.

17.Zamknięcie obrad.

 informacja_dot_ZWZA_30_czerwca_2016r,.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

projekty_uchwal_ZWZA_30_czerwca_2016r,.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
formularz_do_glosowania_ZWZA_30_czerwca_2016r,.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
wzor_pelnomocnictwa_ZWZA_30_czerwca_2016r,.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
informacja_o_akcjach_na_ZWZA.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
REGULAMIN_WZA.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)